1. #23601  
  uh
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 2. #23602  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  Philippines.

  At ito ay nangyari, na ang mga tao ng Pre|Central ay nagiging mataas sa ulo ng tungkol sa kanilang mga Pre's.

  Yes, Tagalog.
 3. #23603  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  uh
  Gratz!
 4. #23604  
  uhhhhh
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 5. #23605  
  What up people,I had a dream last night that we were all hanging out on some other forum.silly,right?

  Sent using taptalk.
 6. #23606  
  Yeah, I am fluent in Tagalog. Been speaking it for about 11 years now.
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 7. ashi's Avatar
  Posts
  203 Posts
  Global Posts
  204 Global Posts
  #23607  
  congrats, pogey
 8. #23608  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  uhhhhh
  You had post 23600
 9. #23609  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  Yeah, I am fluent in Tagalog. Been speaking it for about 11 years now.
  Yes, the Spanish loan word kinda gave it away. Should have read better.
  I'm quite fluent at Thai (for a 4 yr old).
 10. #23610  
  Quote Originally Posted by GuyFromNam View Post
  Yes, the Spanish loan word kinda gave it away. Should have read better.
  I'm quite fluent at Thai (for a 4 yr old).
  That's kinda like my Itallian....
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 11. #23611  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  That's kinda like my Itallian....
  I just sing Spanish in Italy. Make my vowels long, and make up a few extra diphthongs.
 12. #23612  
  Quote Originally Posted by ashi View Post
  congrats, pogey
  Salamat

  Quote Originally Posted by sinime View Post
  You had post 23600
  It all happened so slowly... time was going backwards and in circles.... and then forward again.... time was warping....

  ....warping was time ...again forward then and ....circles in and backwards going was time ...slowly so happened all It

  ʇI ʃʃɐ pǝuǝddɐɥ os ʎʃʍoʃs˙˙˙ ǝɯıʇ sɐʍ ƃuıoƃ spɹɐʍʞɔɐq puɐ uı sǝʃɔɹıɔ˙˙˙˙ puɐ uǝɥʇ pɹɐʍɹoɟ uıɐƃɐ˙˙˙ ǝɯıʇ sɐʍ ƃuıdɹɐʍ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ƃuıdɹɐʍ sɐʍ ǝɯıʇ ˙˙˙˙uıɐƃɐ pɹɐʍɹoɟ uǝɥʇ puɐ ˙˙˙˙sǝʃɔɹıɔ uı puɐ spɹɐʍʞɔɐq ƃuıoƃ sɐʍ ǝɯıʇ ˙˙˙ʎʃʍoʃs os pǝuǝddɐɥ ʃʃɐ ʇI


  tı ʃʃa deneppah os yʃwoʃs... emit saw gniog sdrawkcab dna ni seʃcric.... dna neht drawrof niaga... emit saw gnipraw.... ....gnipraw saw emit ....niaga drawrof neht dna ....seʃcric ni dna sdrawkcab gniog saw emit ...yʃwoʃs os deneppah ʃʃa tı

  ˙˙˙˙ʍɐɹdıuƃ ʍɐs ʇıɯǝ ˙˙˙ɐƃɐıu ɟoɹʍɐɹp ʇɥǝu ɐup ˙˙˙˙ɔıɹɔlǝs ıu ɐup qɐɔʞʍɐɹps ƃoıuƃ ʍɐs ʇıɯǝ ˙˙˙sloʍlʎ so ɥɐddǝuǝp ɐll ıʇ
  Last edited by pogeypre; 12/08/2010 at 11:47 AM.
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 13. #23613  
  Quote Originally Posted by GuyFromNam View Post
  ... few extra diphthongs.
  You've been to the beaches of Milan... lots of those....
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 14. #23614  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  You've been to the beaches of Milan... lots of those....
  Yes, all zero of them.
  Know my way around the Corso Garibaldi though.
 15. #23615  
  Quote Originally Posted by GuyFromNam View Post
  Yes, all zero of them.
  Know my way around the Corso Garibaldi though.
  .... you obviously didn't hear about the group of American tourists that were sold tickets to see the "beaches of Milan"?
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 16. ashi's Avatar
  Posts
  203 Posts
  Global Posts
  204 Global Posts
  #23616  
  Quote Originally Posted by pogeypre View Post
  .... you obviously didn't hear about the group of American tourists that were sold tickets to see the "beaches of Milan"?
  LOL
 17. #23617  
  This forum is severely confusing today
 18. ashi's Avatar
  Posts
  203 Posts
  Global Posts
  204 Global Posts
  #23618  
  Taurus: You will never find true happiness - what you gonna do, cry about it? The stars predict tomorrow you'll wake up, do a bunch of stuff and then go back to sleep.
 19. #23619  
  .... what? Confusing? This thread? Never...
  If you like my Themes, please donate! Thanks!

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com

  http://wiseguyandbeyond.blogspot.com
 20. #23620  
  Yea, imagine that..

Tags for this Thread

Posting Permissions